עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים: החוב הממשלתי בשנת 2001; אומדן החיסכון בתשלומי הריבית על החוב הפנימי הסחיר של הממשלה; הפעילות של תושבי חוץ בנכסים שקליים לא צמודים בשנים 1997 עד 2001; השקעות של תושבי חוץ בישראל; אומדן החיסכון בתשלומי הריבית על החוב החיצוני של הממשלה; ההשפעה הישירה של האירועים הביטחוניים על התוצר העסקי; שיעור ההשקעה של קרנות נאמנות כלל עולמיות בישראל מתוך סך השקעותיהן בשווקים המתעוררים; התפתחות שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בישראל בעשור האחרון בהשוואה בין-לאומית; התפתחות מחזורי המסחר באיגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות; גירעון הממשלה בישראל ובמדינות OECD; קרנות הנאמנות השקליות; השפעת פער הריביות בין השקל לדולר וסיכון שער החליפין על הרכישות/המכירות נטו של מטבע חוץ לזמן קצר מאפייני ההשקעות הישירות של המגזר הפרטי הלא בנקאי בחוץ לארץ; פעילותם  של מוסדות פיננסיים זרים בשוק מטבע החוץ הישראלי; הודעות בנושאים בנקאיים; בנקאות באינטרנט ופרסומים.

 

קישור לקובץ