עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים: השקעות תושבי ישראל באיגרות חוב ישראליות שהונפקו בחוץ לארץ; התפתחות תשואות ההנפקה של איגרות החוב השקליות הלא צמודות; ירידת הביקוש העולמי למוצרי אלקטרוניקה והשלכותיה על היצוא הישראלי; הרכב שוק איגרות החוב בישראל בהשוואה בין-לאומית; האצה במספר המועסקים בשירותי חינוך מאז שנת 2001; השפעת הדמוגרפיה על ההוצאה הציבורית בטווח הארוך; התפתחות המקורות של מערכת הבנקאות בחוץ לארץ - 1998 עד יוני 2002; הודעות בנושאים בנקיים: תיקון לצו הבנקאות - עמלת פירעון מוקדם; הלימות ההון במערכת הבנקאות הישראלית; פרסומים.

 

קישור לקובץ