עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים: ביטול הפיקוח על מטבע חוץ, טווחי ההנפקה של גיוס ההון וגיל החוב הממשלתי, פעילות המשקיעים המוסדיים בשוק ה"שחר" בשנת 2002, התפתחות בסיס ההון במערכת הבנקאות הישראלית בעשור 1991-2002, התפתחות שער החליפין של השקל בתקופות של בחירות, האינפלציה בשנת 2002, הקשר שבין מחזורי עסקים ל"הלימות ההון העודפת" במערכת הבנקאות הישראלית בשנות התשעים, עלייה של השכר הריאלי בשירות הציבורי בשנים 1999-2001 ומפנה ב- 2002, מדידת סיכון שער החליפין של השקל והשוואה בין-לאומית, הגורמים המשפיעים על גודלן של יתרות מטבע חוץ, השינויים בשימוש בכלי המדיניות המוניטרית בשנת 2002, התפתחות האשראי הבעייתי במערכת הבנקאות הישראלית, השקעות בניירות ערך זרים על ידי המשקיעים המוסדיים, שיעור התעסוקה בישראל בפרספקטיבה בין-לאומית, השפעת האינתיפאדה על התוצר בשנת 2002, תיקונים לכללי הבנקאות בתחום השירות ללקוח, קביעת שיעור גבייה מרבי להוראת קבע, פרסומים.

 

קישור לקובץ