עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים: פעילות הציבור בכרטיסי אשראי; הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא כרטיסי חיוב; עיקרי דוח אינפלציה למחצית השנייה של שנת 2004 שפרסם בנק ישראל; סקר החברות והעסקים לרביע הרביעי של שנת 2004; מחקר חדש: מדד "חוסן" - מדד לבחינת איתנותם וחוסנם של בנקים מסחריים בישראל; ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים - המחצית השנייה של 2004; הוראה בנושא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב; המפקח על הביטוח והמפקח על הבנקים פרסמו היום הצהרת מדיניות בנושא שיווק ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור מתאגיד בנקאי; הקלת המעבר מבנק לבנק; השקעות תושבי חוץ בישראל בשנת 2004; פרסומים.

 

קישור לקובץ