עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים

 

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים: במהלך שנת 1999 נוספו 85,000 מקומות עבודה, התפחתו שוק מטבע חוץ בישראל מאז יולי 1994, התפתחות מכשירי ההגנה מפני סיכוני שער החליפין של השקל, התפתחות הנכסים הצמודים למדד בתיק הנכסים הכספיים של הציבור בעשור האחרון, החוב הממשלתי במחצית השנייה של שנות ה- 90, גיוס הון על ידי חברות פרטיות ישראליות, השקעות תושבי חוץ במניות במשק הישראלי ב- 1999, התפתחות ההעברות מחו"ל בעשור האחרון, ב- 1 ביולי יפוג תוקפה של סדרת שטרי הכסף הישנה, השנה ישונה משקל סל המטבעות, התפתחות מדד העמלות של חמשת הבנקים הגדולים במחצית השנייה של 1999, השוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת בין חמשת הבנקים הגדולים לחודש פברואר 2000תמצית ההוראות העיקריות בתחום הפיקוח על הבנקים, הקלות כל תושבי ישראל יחידים בחובת הדיווח למפקח על מטבע חוץ לגבי השקעותיהם בחו"ל וסקירות ודוחות.

קישור לקובץ