עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים: מאפייני ההשקעות הישירות של המגזר הפרטי הלא בנקאי בחוץ לארץ, השפעת פער הריביות בין השקל לדולר וסיכון שער החליפין על הרכישות והמכירות נטו של מט"ח לזמן קצר, התפתחות נפח המסחר במטבע חוץ ללא עסקאות החלף מול התפתחות שער החליפין מאז יוני 2000, תיק הנכסים במטבע חוץ של המגזר הפרטי הלא בנקאי בארץ ובחו"ל, ההערכות להתפתחות האינפלציה בשנת 2001, החוב הממשלתי במחצית הראשונה של שנת 2001, התפתחות שיעורי הריבית ופער הריביות במגזר השקלי הלא צמוד, התפתחות התשואות על איגרות החוב הצמודות למדד, הציפיות לאינפלציה ל-12 חודשים ומדד ההסתברות לעמידה ביעד האינפלציה לפי נתוני סקר החברות , ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל בהשוואה בין-לאומית, שיעור ההוצאה הציבורית בישראל כאחוז מהתוצר יגיע השנה ל- 54%- שיא גם בהשוואה בין-לאומית והודעות בנושאי פיקוח על הבנקים.

 

קישור לקובץ