על פערי הריביות בין השקל לדולר

 

תקציר:

הפער בין הריבית על השקל לבין הריבית על מטבע חוץ הוא נתון כלכלי חשוב, המשפיע על ההרכב המטבעי (שקל/מטבע חוץ) של תיק הנכסים וההתחייבויות של הציבור, על תנועות ההון, על הפעילות בשוק שקל/מטבע חוץ ועל שער החליפין של השקל, ולכן - על המדיניות המוניטרית. בנק ישראל  בפרסומיו השוטפים הנוגעים למדיניות המוניטרית, מתייחס לפער בין הריבית המוצהרת שלו לבין  הריבית המוצהרת של הבנק המרכזי בארה"ב. ההתמקדות בפער הריביות מול הדולר מבוססת על משקלו הדומיננטי של הדולר בפעילות הציבור במטבע חוץ.

קישור לקובץ