תקציר:
אומדני הציפיות לאינפלציה נמנים ברשימת האינדיקטורים החשובים בגיבוש המדיניות המוניטרית החותרת להשיג את יעד האינפלציה. אומדנים אלה כוללים בעיקר את (1) הציפיות ל-12 חודשים הבאים, המחושבות על פי מחירי איגרות החוב הממשלתיות הצמודות והלא-צמודות ואת (2) תחזיות החזאים ל-12 המדדים הבאים. עבודה זו מתארת כיצד אומדני ציפיות אלו סובלים מהטיות שגורמת העונתיות הגלומה במדד המחירים לצרכן. הראשונה נובעת מהשפעת העונתיות על תמחור נכסים פיננסיים צמודים, בכלל זה אג"ח צמודות מדד. השנייה נובעת מהפנמה חלקית בלבד של גורמי העונתיות בעת גיבוש תחזיות החזאים.
נמצא כי ישנה השפעה חזקה של גורמי העונתיות על תמחור אג"ח צמודות ועל אומדני הציפיות. אך גורמים אלו אינם זהים לגורמים שמפרסמת הלמ"ס, והם בדרך כלל קטנים יחסית בערכם המוחלט. ממצא זה מצביע על כך שהפעילים בשוק האג"ח בישראל, כמו גם החזאים המקצועיים, אינם משתמשים במלוא המידע הטמון בתנודות עונתיות של המדד כשהם מגבשים את תחזיותיהם וציפיותיהם. התחשבות מלאה בגורמי העונתיות תשפר את תמחור אג"ח צמודות למדד ואת אומדני הציפיות לאינפלציה.

 

למאמר המלא בנושא: השפעת העונתיות במדד על אומדני הציפיות לאינפלציה כקובץ PDF