תקציר

המאמר אומד את גמישות הביקוש לדירות ביחס למחיר בישראל בהסתמך על מספר גבוה מהרגיל של עסקאות בדירות במחיר שבו משתנה שיעור המס השולי על רכישתן )מ- 0% ל - (3.5% נעשה שימוש במתודולוגיה חדשה שפיתח (2010) Saez ובנתוני כל העסקאות של רכישת דירת מגורים בשנים 2008 – 2014 ומידע על מערכת מס הרכישה.

נמצא שגמישות הביקוש לדירות של רוכשי דירה יחידה )כלומר שאינם משקיעים) ביחס למחיר היא בממוצע 0.046 בגבול התחתון של הגמישויות שנמצאו במחקרים אשר נערכו בשיטות אחרות בישראל ובעולם. מכאן שבישראל צפויה תגובה התנהגותית מצומצמת של רוכשי דירה יחידה לשינויים קטנים בשיעור מס הרכישה.

למאמר המלא בנושא:אמידת גמישות הביקוש לדירות ביחס למחיר בישראל כקובץ PDF