תקציר

עבודה זו מציגה ניסוח ואמידה של ​מודל מקרו-כלכלי קטן למשק קטן ופתוח, וכן לכלכלה העולמית המשפיעה עליו. מודל זה, מסוג DSGE, מאפשר הערכה וניתוח כולל של מצב המשק לאורך מחזור העסקים, וכן של המגמות ארוכות הטווח. המודל נאמד באמצעות שילוב של אמידה בייסיאנית וקליברציה. מתוצאות האמידה עולה שהעשור האחרון בכלכלה הישראלית מאופיין בזעזועי היצע חיוביים, המתבטאים בשילוב של פעילות גבוהה לצד אינפלציה נמוכה מיעדה ומדיניות מוניטרית מרחיבה. הייסוף בשער החליפין הריאלי, המאפיין את 15 השנים האחרונות, נובע, על פי המודל בעיקר מתהליכים מבניים ארוכי טווח. במסגרת העבודה נותחה התפתחות יעד האינפלציה המשתמע - אשר משקף את האופן שבו נתפס יעד האינפלציה של הבנק המרכזי על ידי הציבור. במסגרת הניתוח, נמצא שלא ניתן לייחס חלק משמעותי מהתפתחות האינפלציה לשינויים ביעד בחמש השנים האחרונות. באמצעות המודל נדונה ההשפעה של זעזוע גדול על פירוש ההתפתחויות ההיסטוריות, ומוצגת הצעה להתערבות שיפוטית (שיקול דעת), שמתבססת על מידע שמחוץ למודל, ומאפשרת ניתוח היסטורי תוך הימנעות מהשפעת יתר של הפתעות. מניתוח כזה עולה שעם פרוץ מגפת קוביד-19 בתחילת שנת 2020, ירדו שיעור הריבית הטבעית ושיעור הצמיחה של התוצר הפוטנציאלי ירידה חדה.​

למאמר המ​לא בנושא: אמידת מודל מקרו-כלכלי למשק הישראלי כקובץ PDF