תקציר

מחקרים קודמים הראו כי עלייה בעלויות הציות בעקבות רפורמות שנועדו להגביר את ההגנה על משקיעים, גרמו לפירמות ציבוריות להימחק ממסחר בבורסה. תוך שימוש במתודולוגיית הפרש הפרשים אני מראה בנייר זה כי גם לירידה בהיקף טובות ההנאה הפרטיות המתרחשת לאחר כניסתן לתוקף של רפורמות המגבירות את ההגנה על משקיעים יש תפקיד בהקטנת האטרקטיביות של שימור החברה כציבורית בעיני בעלי השליטה. באופן ספציפי אני מראה כי לאחר רפורמות ברמת המדינה שהגבירו את ההגנה על משקיעים בישראל בשנת 2011, גברה ההסתברות של פירמות שהיו עם ממשל תאגידי גרוע ערב הרפורמות להימחק ממסחר בבורסה ולהפוך לפרטיות. יתירה מזאת, הממצאים בנייר תומכים בהשערה לפיה הגבלת היכולת של בעל שליטה הנושא בתפקיד ניהולי בפירמה לעשות שימוש בתפקידו לטובת עושק בעלי מניות המיעוט לאחר הרפורמות, הקטינה את האטרקטיביות של שימור החברה כציבורית בעיני בעלי השליטה בחברות אלו ועודדה אותם למחוק אותה ממסחר בבורסה.

למאמר המלא בנושא: האם רפורמות להגנה על משקיעים גורמות לחברות עם ממשל תאגידי באיכות נמוכה להימחק ממסחר בבורסה? (באנגלית) כקובץ PDF ​

 

​​