תקציר

ב-2016 הושק תקן חשבונאי חדש בנושא חכירות (IFRS 16), אשר משנה באופן מהותי את הטיפול החשבונאי בחכירות תפעוליות. כתוצאה מיישום התקן, יחסים פיננסיים של חברות עשויים להשתנות באופן דרמטי, ובמיוחד יחס המינוף. באמצעות שיטת הפרשי-הפרשים, מאמר זה בוחן את ההשפעה של הגילוי המתייחס לתקן זה, והיישום שלו בדוחות הכספיים, על תמחור הסיכון של חברות, כפי שנמדד באמצעות מרווחי התשואות של אגרות החוב שלהן. התוצאות מעלות כי במועד הגילוי לראשונה מרווחי התשואות של קבוצת הטיפול במחקר (אלו שהתקן משפיע עליהן) עלו ביחס למרווחי התשואות של קבוצת הביקורת (אלו שהתקן אינו משפיע עליהן). לאחר מכן, במועד היישום, לא נמצאה השפעה. התוצאות חזקות יותר בחברות שהיו צפויות להפר קובננטים פיננסיים בעקבות התקן החדש.​

למאמר המלא בנושא: האם שינוי בתקן חשבונאי משפיע על תמחור הסיכון של חברה? (באנגלית) כקובץ PDF​