תקציר:

המחקר בוחן את הדינמיקה של ההתאמות התקציביות קצרות הטווח ברשויות המקומיות לזעזועים בתקציב הרגיל ואת הקשר לטווח הארוך, שמתבטא בגובה הגירעון. ייחודו של מחקר זה הוא בשילוב נתוני פאנל - 193 עיריות ומועצות מקומיות, לשנים 2002-1996 - במודל דינמי, הקושר את כל רכיבי התקציב יחד; כך הוא מאפשר לתאר הדינמיקה של ההתאמות הפיסקליות בתגובה לשינויים בגובה הגירעון וברכיבי התקציב. השינויים בהכנסות מארנונה, ביתר ההכנסות העצמיות, בהוצאות, במענקי ההשתתפות ובמענקי האיזון נאמדו באמצעות מודל Vector Error Correction. הממצאים העיקריים הם: (א) שינויים אקסוגניים ברכיבי התקציב משפיעים בטווח הקצר על רמת הגירעון לנפש, אולם בטווח הארוך הגירעון יתכנס לרמתו המקורית. (ב) הפחתת מענקי הממשלה מביאה לפגיעה מיידית בשירותים לאזרח ולהגדלת הגירעון. (ג) תהליך ההתאמה ברשויות הלא-יהודיות נמשך מספר כפול של שנים מאשר ברשויות היהודיות, כך שהפחתת המענקים מובילה להגדלת הגירעון לזמן ממושך יותר. (ד) ההתאמה התקציבית שונה מרשות לרשות בהתאם לדירוגה החברתי-כלכלי: הרשויות החלשות ביותר (אשכולות 3-1) והחזקות ביותר (אשכולות 10-8) מגיבות על שינוי בגירעון בעיקר בהפחתת הוצאות השכר, בעוד שבעיירות הפיתוח ההתאמה נעשית באמצעות פגיעה בשירותים לתושבים.

למחקר המלא בנושא: הדינמיקה התקציבית ברשויות המקומיות כקובץ PDF