תקציר:

עבודה זו מביאה עדכון למאמר "ההשלכות המקרו-כלכליות של עלייה המונית לישראל", שהתפרסם בשנת 1991, והיא כוללת הערכות מעודכנות, המבוססות על עדכון פרמטרים, בעקבות אינפורמציה חדשה, שנצברה במהלך השנתיים שחלפו. המשתנה המרכזי, שהתפתחותו שונה מההנחות שהיו בבסיס העיבודים שהוצגו בראשית 1991, הוא היקף גל העלייה. מעבר לזה, ניתן לומר כי התפתחות המשק בפועל עד היום מצביעה על קצב הצבר הון יצרני הנמוך באופן משמעותי מהקצב שנקבע במודל שלנו, מעבר למתחייב מהשוני במספר העולים. תופעה זו יכולה אף להסביר את הגידול הרב באבטלה בפועל ולכן לתרום בהיזון חוזר להאטת העלייה. מן הראוי להדגיש כי מגבלת גיוס ההון מחו"ל לא יכולה להסביר את המחסור בהשקעות, ואנו מנסים במאמר זה להעלות כמה הסברים אפשריים.

 

למחקר המלא בנושא: ההשלכות המקרו-כלכליות של עלייה המונית לישראל: עדכון ובחינה מחודשת כקובץ PDF