תקציר
מחקר זה בוחן באמצעות שימוש במסד נתונים עשיר הכולל נתונים פרטניים ברמה של חברה, את ההשפעה שיש לשינויים בשער החליפין (שע"ח) הריאלי על פעילותן של חברות בתעשייה בישראל. השימוש בנתוני מיקרו כאלה מסייע לנו להתמודד עם אתגר הזיהוי, וכן להבחין בהשפעות הטרוגניות שונות. תוצאות המחקר מעלות שייסוף של אחוז בשע"ח הריאלי מביא כעבור שנתיים לצמצום של כ-8.0% ביצוא של חברה בענפי התעשייה (ולהיפך לגבי פיחות). ההשפעה זו נמצאה חלשה יותר בחברות גדולות ובחברות בעלות פריון גבוה. מכיוון שהיצוא התעשייתי מרוכז ברובו בקבוצה מצומצמת של חברות אלו, ההשפעה המצרפית היא קטנה, לפחות בטווח הקצר. כמו כן נמצא שייסוף מוביל לצמצום של המכירות המקומיות של חברות תעשייה, והשפעה זו חזקה יותר עבור חברות גדולות ובעלות פריון גבוה, עבורן החשיפה ליבוא מתחרה משמעותית יותר. היקף ההשקעות מושפע אף הוא מתנודות בשע"ח, כאשר חברות הנשענות על השקעות במכונות וציוד מושפעות באופן חיובי מייסוף, ואילו חברות העצימות במו"פ מושפעות באופן שלילי. כתוצאה מכלל השפעות אלו, המחקר מוצא כי ייסוף ריאלי של אחוז בא לידי ביטוי כעבור שנתיים בירידה של כ-3.0% במספר המשרות בתעשייה.​
 

למאמר המלא בנושא: ההשפעה ההטרוגנית של שע​ר החליפין על החברות בענפי התעשייה בישראל כקובץ PDF​​