תקציר:

מטרתו של מחקר זה הינה לאמוד את ההסתברויות לחדלות פירעון של חברות ולבחון באיזו מידה הסיכון לחדלות פירעון מסביר את מחירי השוק של אג"ח הנסחרות בבורסה. המאמר בוחן שאלות אלו במסגרת המודל שהציע Merton לתמחור חוב סחיר והוא מיושם על מספר רב של חברות שמניותיהן נסחרו בבורסה בת"א בשנים 2004-2010. חברות אלה מוצלבות עם מאגר הכולל את כל החברות אשר נכנסו במשבר הפיננסי שהחל בשנת 2008 לתהליך של הסדר חוב. מהתוצאות עולה כי המודל אכן מספק יכולת לזהות חברות בעייתיות תקופה מראש, אולם תוך טעויות לא מבוטלות בזיהוי. כמו כן עולה מהמחקר כי סיכון חדלות הפירעון מסביר רק חלק קטן מאד מהמרווח הנצפה בשוק על מחיר ה-אג"ח הקונצרניות, בעוד שסיכוני שוק אחרים לצד הנחות ביחס לעלויות פשיטת רגל יכולים לתרום ליכולת ההסבר.

למחקר המלא בנושא: הערכת סיכון חדלות הפירעון של חברות בישראל באמצעות מודל מבני כקובץ PDF