​תקציר:

תמריצי המשקיעים בחוב לבצע ניטור (Monitoring) על הגוף הלווה מופשפעים, בין היתר, מריכוזיות הגופים המשקיעים בחוב ספציפי, ההיבט המתחדד בהבדלים הקיימים בין שוק החוב הסחיר לבין שוק החוב הפרטי. במחקר זה אנו בחוחנים כיצד החלטות ההשקעה של הגופים המוסדיים הושפעו מיישום המלצות ועדת "חודק". ועדה זו הטילה עלויות פיקוח ובקרה משמעותיות בהשקעות הגופים המוסדיים באפיק האג"ח הקונצרני. לאחר כניסת ההמלצות לתוקפן, הגופים המוסדיים הפנו את השקעותיהם לאפיק ההלוואות הפרטיות על חשבון אפיק האג"ח הקונצרני הסחיר.באמצעות מתודולוגית הפרשי-הפרשים, אנו מוצאים כי פער המחירים בין שני מכשירי החוב מצטמצם באופן מובהק לאחר יישום המלצות הוועדה. למעשה, ממצאים אלו מעידים כי בעקבות יישום המלצות ועדת חודק הגופים המוסדיים שינו את העדפות ההשקעה שלהם בחוב קונצרני.