תקציר: 
במאמר זה אנו אומדות את השפעת שינויי האקלים הצפויים על הביקוש העתידי לחשמל בישראל. המחקר מבוסס על שני תרחישי התחממות גלובאלית (Pathway Concentration Representative ,להלן 5.4 RCP- ו 5.8 RCP (הניזונים מסימולציות פרטניות של שינויי אקלים מפרויקט הבין-לאומי AFRICA-CORDEX ,אשר השירות המטאורולוגי הישראלי התאים לקואורדינטות והטופוגרפיה של התחנות המטאורולוגיות הקיימות בישראל. במאמר מוצגים לראשונה אומדנים להשפעת שינויי האקלים באמצעות השוואת תחזיות לעומס החשמל המבוססות על תרחישי 5.8/5.4 RCP אל מול תחזיות המבוססות על הטמפרטורות שנצפו בעבר, אשר נבנו בתהליך bootstrap seasonal-double תחת הנחה של העדר מגמת התחממות אנו נוקטות בשתי גישות מתודולוגיות: הראשונה מבוססת על פונקציית תגובה (functions response dose ( המאפשרת לאמוד, באופן בר-השוואה בין מדינות שונות, את הקשר בין שיאי עומס חשמל יומי לבין הטמפרטורה המקסימאלית באותו יום. אמידות אלו מצביעות על כך שבישראל רגישות הביקוש לחשמל ביחס לטמפרטורה המקסימאלית גבוהה ביחס לאזורים חמים במדינות מפותחות אחרות כגון טקסס ואוסטרליה. הגישה המתודולוגית השנייה משתמשת במודל אקונומטרי לעומס החשמל השעתי בישראל.בהינתן הרגישות הנוכחית שנמצאה עבור ישראל, תרחישי התחממות 5.8/5.4 RCP צפויים להעלות, עד שנת 2050 ,את ממוצע שיאי הביקוש היומי לחשמל בחודשי הקיץ ב- /%5.2% 1.4 מעבר למה שמתקבל מתרחיש של העדר התחממות; עד סוף המאה תוספות אלו צפויות להגיע ל- /%3.5% 6.11 .לפי המודל השעתי, ההשפעה של ההתחממות על שיאי הביקוש היומי בקיץ משמעותית יותר מההשפעה על הביקוש היומי הממוצע. לעומת זאת, עבור חודשי החורף, ההתחממות הגלובאלית צפויה להביא לירידה בממוצע שיאי ביקוש יומי לחשמל. ירידה זו תגיע, עד סוף המאה ל-3.0%/5.0% תחת תרחישי 4.5/8.5 RCP. אנו גם מראות שבסבירות גבוהה שיאי הביקוש השנתי לחשמל בעתיד יתרחשו בחודשי הקיץ. בעזרת סימולציות של טמפרטורות עתידות לפי תחנות מטאורולוגיות בישראל, אנו גם מעריכות את דפוסי ההשפעה האזוריים של השינויים האקלימיים, וממפות את ההשפעות האזוריות על עומס החשמל ביחס לממוצע הארצי.​