תקציר

עבודה זו היא חלק מפרויקט מקיף לבניית מודל לחיזוי הצמיחה במשק הישראלי בטווח הארוך, ולהערכת ההשפעה של התפתחויות אקסוגניות או צעדי מדיניות על קצב הצמיחה. העבודה הנוכחית מתארת את רכיב הפריון הכולל בפרויקט. אנו אומדים ראשית בנתוני חתך את התוצר לעובד במשוואה שבה המשתנים המסבירים הם משתנים יסודיים כגון גיאוגרפיה ותרבות ומשתנים שמושפעים ממדיניות כגון איכות ההון האנושי, רמת התשתיות ואיכות המוסדות. אנו בוחנים את עמידות מקדמי האמידה בעזרת אמידת פאנל שכוללת את משתני המדיניות שלהם זמינים נתונים לאורך זמן מספק. לאחר מכן אנו מחשבים מהו הפער בין התוצר לעובד בפועל בכל מדינה לבין התוצר לעובד החזוי על סמך ערכי המשתנים המסבירים בשנת 2010 ומקדמי הרגרסיה. פער זה משקף את הפוטנציאל של הפריון הכולל בישראל לצמוח מהר יותר מקצב הצמיחה הממוצע שלו בעולם. השימוש במשתנים יסודיים ובמשתני מדיניות יחד במסגרת של רגרסיות התכנסות מהווה חידוש בספרות הצמיחה הכלכלית. אנו מוצאים שהתוצר לעובד בישראל נמוך במעט בהשוואה לערך החזוי לכלכלה על סמך משתני היסוד ומשתני המדיניות האופייניים לה. מכך אנו מסיקים שהפוטנציאל של הפריון הכולל בישראל לצמוח מהר יותר מהצמיחה של הפריון הממוצע בעולם מוגבל מאד. הצמיחה של הפריון הכולל בתרחיש הבסיסי בין השנים 2060-2015 צפויה לעמוד על 0.47%, בדומה לקצב של צמיחת הפריון הכולל בשנים 2015-2000.​ 

 

למאמר המלא בנושא: התכנסות מותנית ועתיד הצמיחה בפריון הכולל בישראל כקובץ PDF​

 

​​