תקציר:

בעבודה זו חושב ה- Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment - NAIRU  - כאומדן לשיעור האבטלה הטבעי בישראל לשנים 1988 עד 1996. ה-NAIRU נגזר מתוך עקומת Phillips, כמשתנה המייצג את שיעור האבטלה הטבעי במשוואה, בהנחה כי המשק מצוי בשווי משקל יציב - Steady State - בו שיעור האינפלציה קבוע והציפיות לאינפלציה רציונליות.

בעבודה נאמדו מספר עקומות Phillips, ומתוכן נגזר התוואי של ה-NAIRU. ה-NAIRU הממוצע של השנים 1988 עד 1996 הוא 7.3 אחוזים ; במהלך תקופת האמידה הוא עלה עד לשיא של 9.5 אחוזים בשנת 1994, ובסופה התמתן עד ל-5.6 אחוזים ב-1996. התנודתיות הרבה של ה-NAIRU מרמזת על הבעייתיות שבאמידתו. זו נובעת מפרק הזמן הקצר יחסית, שאינו מאפשר להגדיר עקומת Phillips המשקפת נכונה את הטווח הארוך, ומה גם שפרק זמן זה מאופיין בשינויים דמוגרפיים גדולים. משום כך, מוטב, לדעתי, יותר להתייחס אל ה-NAIRU הנאמד בעבודה כאל שיעור האבטלה הטבעי של הטווח הבינוני.

אם נניח כי ה-NAIRU הנאמד אכן משקף את שיעור האבטלה הטבעי יהיה ניצן להסביר את התפתחות המחירים במהלך התקופה באמצעות הפער שבין שיעור האבטלה בפועל לבין ה-NAIRU. פער זה מיטיב להסביר את ההאצה או ההאטה בקצב האינפלציה, במהלך התקופה, יותר מאשר שיעור האבטלה לבדו. כמו כן נמצא כי ניתן להסביר את ה-NAIRU בעזרת משתנים דמוגרפיים המאפיינים את שוק העבודה.

 

למחקר המלא בנושא: ה-NAIRU בישראל כקובץ PDF