תקציר:

פיתחנו מודל אמפירי של משק קטן ופתוח לחיזוי מקרו-כלכלי של התפתחויות במשק הישראלי. המודל נאמד לתקופה III/1997 עד III/2008. מטרתנו העיקרית היא יצירת כלי אמפירי לחיזוי האינפלציה ולניתוח השפעת המדיניות המוניטרית עליה. המשתנים האנדוגניים במודל הם שיעור הצמיחה של התוצר העסקי, שיעור הפיחות הנומינלי האפקטיבי של השקל, שיעור האינפלציה וריבית בנק ישראל. גישתנו האמפירית מאזנת בין מתן חופש לנתונים לומר את דברם ובין אמידה מבנית הכופה על הקשרים שבין המשתנים מגבלות בהתאם לתיאוריה הניאו-קיינסיאנית. לשם כך אמדנו ארבעה מודלים: מודל VAR (Vector Auto-Regression) ללא מגבלות, מודל עם בחירה סלקטיבית של המשתנים האקסוגניים בכל משוואה, מודל מבני עם מגבלות על הקשרים שבין המשתנים (בנוסף למגבלות על המשתנים האקסוגניים) והמודל המבני בתוספת ציפיות רציונליות. ביצועי המודל השתפרו עם הוספת המגבלות המבניות - הן מבחינת כושר החיזוי והן מבחינת התכונות הדינמיות, כפי שמשתקף מניתוח ה-Impulse Response Functions; לעומת זאת הוספת הציפיות הרציונליות פגעה בכושר החיזוי של המודל. משמע שהמודל המבני ללא ציפיות רציונליות סיפק את הביצועים הטובים ביותר. לבסוף, מניתוח התגובה הדינמית של המודל לזעזועים מבניים, מצאנו שדרושות לו גם מגבלות טווח ארוך.

למחקר המלא בנושא: מגבלות מבניות במודל דינמי לחיזוי מקרו-כלכלי בישראל כקובץ PDF