המדיניות המוניטרית בישראל, ובמדינות מפותחות בכלל, מבוססת על הסתכלות לעתיד. לפיכך נדרשים הבנקים המרכזיים במדינות אלה להעריך את ההשפעה הצפויה של המדיניות המוניטרית ושל זעזועים בה, וכן לחזות את ההתפתחויות הכלכליות כדי לנהל את המדיניות. לשם כך הם נעזרים במודלים מסוגים שונים - ממודלים סטטיסטיים ועד למודלים תאורטיים מורכבים. מאמר זה מציג מודל VAR מבני בסיסי למשק הישראלי, מנתח את מאפייניו ומעריך את טיב התחזיות המתקבלות ממנו.

בנוסף למשתנים המקובלים במודלים מסוג זה - הפעילות, שער החליפין, ריבית הבנק המרכזי והאינפלציה - אנו כוללים במודל גם את הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון ומוצאים שהכללתן משפרת את המודל. כמו כן נמצא שלמשתנים האקסוגניים הנכללים במודל חשיבות בהסבר תוואי התפתחותם של המשתנים האנדוגניים בעבר ולכן גם ביכולת לחזות אותם. מהמודל עולה כי הבנק המרכזי מגיב לזעזוע בציפיות לאינפלציה במידה רבה יותר מאשר הוא מגיב לזעזוע באינפלציה בפועל - תוצאה המתיישבת עם הסתכלות קדימה של המדיניות המוניטרית.

למחקר המלא בנושא: מודל VAR מבני בסיסי חודשי לצורכי המדיניות המוניטרית בישראל כקובץ PDF