תקציר:

​נושא הפנסיה בישראל נמצא בשנים האחרונות על סדר היום הציבורי. מוקד העניין הוא בשבע קרנות הפנסיה ההסתדרותיות, שהגדולות שבהן הן "מבטחים" ו"קרן מקפת". על פי החשבונות האקטואריים של הקופות, הן נמצאות בגרעון אקטוארי, דהיינו תוחלת הערך הנוכחי של ההכנסות שלהן נמוכה מזו של ההוצאות בניכוי הנכסים. מכאן שבנקודת זמן מסויימת בעתיד יהיו הקופות במשבר נזילות ולא יוכלו לעמוד בהתחיבויות השוטפות. גודל הגרעון ועיתוי משבר הנזילות משתנה לפי ההנחיות שעל פיהן נעשה החשבון האקטוארי: שער הריבית, שיעור עליית השכר, הרכב המצטרפים אל הקופה והעוזבים אותה. לפי ההנחות המחמירות ביותר של קופות הפנסיה, המשבר יחול עבור מאזן מאוחד של הקופות בשנת 2013 (ראה פרק ד בהמשך), כך שעדיין יש זמן לפעול לתיקון המצב.

למחקר המלא בנושא: משבר קרנות הפנסיה בישראל: מסגרת מושגית ובחינת ההמלצות לפתרון כקובץ PDF