תקציר:

עבודה זו בוחנת את מאפייני ההשתתפות בכוח העבודה של הנשים הערביות בישראל. שיעור ההשתתפות של הנשים הערביות בישראל נמוך ביחס לרמות השוררות בקרב נשים יהודיות בישראל ונשים במדינות מערביות. בסדרת מבחנים אמפיריים, העושים שימוש בשונות בין נשים בנקודת זמן ובשונות על פני זמן, מאפיין המחקר את הגורמים החשובים בהסבר דפוסי ההשתתפות של נשים אלו. השכלה גבוהה ומצב משפחתי חשובים בהסבר ההשתתפות כמו גם עמדות מודרניות וידע מודרני.
העבודה מציעה שורה של אמצעי מדיניות להעלאת שיעור ההשתתפות, ועורכת סימולציה של מספר תסריטי השתתפות עתידיים ותרומתם הפוטנציאלית לתוצר.

למחקר המלא בנושא: נשים ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפיינים וצעדי מדיניות  כקובץ PDF