תקציר :
מאז המחצית השנייה של שנות התשעים החריפה בעיית האבטלה בד בבד עם התרחבות ממדי העסקה של עובדים זרים. העבודה בוחנת את הדחיקה של עובדי צווארון כחול ישראליים מענף הבנייה. מספר העובדים הזרים בענף אינו בדוק ולכן הוא נאמד בשתי שיטות - האחת מבוססת על התשומה הנדרשת לפי מקדמים טכנולוגיים, האחרת תוך שימוש בפונקציית יצור ענפית מסוג CES. החל בשלהי שנות התשעים אומדני העובדים הזרים בענף הבנייה בשתי השיטות דומים מאוד זה לזה ולאומדן הלמ"ס. שיעור התחלופה בין עובדים זרים לעובדי צווארון כחול ישראלים בענף עומד על 1.25.
מסימולציה הבוחנת הפחתה מדורגת של עד 30 אלף עובדים זרים לא חוקיים בענף הבנייה במשך שלוש שנים, והשתלבות ישראלים מקבלי גמלה להבטחת הכנסה או מובטלים, מתקבלות התוצאות הבאות: מספר העובדים הישראלים בענף יגדל בקרוב ל-38 אלף ושכרם בכ16%, התייקרות מחירי הדירות תהיה מתונה יחסית - עד 4% לשנה. העודף הפיסקלי יסתכם ביותר מ-1.1 מיליארדי ש"ח לשנה.