תקציר

מטרת מחקר זה היא לזהות ולכמת את הגורמים המשפיעים על הצריכה הפרטית בישראל. לשם כך נאמדה פונקציית הצריכה הפרטית המצרפית בישראל לשנים 1995–2015 באמצעות מודל סטנדרטי של תיקון טעות (error-correction), העושה שימוש בנתונים רבעוניים, שיתרונם הוא בזיהוי השפעות קצרות טווח. כדי לאפיין את הקשר ארוך הטווח ללא תלות בדרגת הסטציונריות של המשתנים נאמד מודל אקונומטרי מסוג Autoregressive Distributed Lag (ARDL), ונערך מבחן גבולות (bounds test).
הממצאים העיקריים הם כי בטווח הארוך הצריכה הפרטית נקבעת בעיקר על ידי ההכנסה מעבודה והנכסים הפיננסיים, וכי יש חשיבות גם לערך הדירות ולסחר העולמי (מעבר להשפעתו דרך ההכנסה). גמישות הצריכה בטווח הארוך נאמדת בכ-0.3 ביחס להכנסה מעבודה ובכ-0.2 ביחס לתיק הנכסים הפיננסיים נטו. לעומת זאת בטווח הקצר הצריכה הפרטית מושפעת לחיוב בעיקר משינויים בנכסים הפיננסיים, וגמישותה ביחס אליהם נאמדת בכ-0.15; להכנסה השוטפת יש השפעה בעיקר דרך ההכנסה מתשלומי העברה (גמישות של 0.1), בעוד המקדם של ההכנסה מעבודה בטווח הקצר אינו שונה מאפס באופן מובהק. לבסוף, שינוי בריבית משפיע על הצריכה ישירות לאחר שנה (אך לא בתוך רבעון), ובאופן מפתיע לא נמצאה עדות להשפעה של המצב הביטחוני.