תקציר:

מחקר זה בוחן אם יש פער בין נשים לגברים בשכר בעת ההצטרפות לעבודה במגזר הציבורי, ואם כן מהם הגורמים להיווצרותו וכיצד הוא התפתח ב-16 שנים האחרונות. מהמחקר עולה כי בתחילת התקופה נרשם פער שכר מובהק לטובת הגברים, כי פער זה קטן במהלך 16 שנות המחקר ומאז שנת 2001 השכר הממוצע בעת הכניסה לעבודה אינו שונה בין גברים לנשים. הצטמצמות הפער משקפת את העובדה כי השכר הריאלי של הגברים בעת הכניסה לעבודה עלה במהלך 16 השנים בחמישה אחוזים בלבד, בעוד זה של הנשים עלה ב-27 אחוזים. פער השכר ניתן לפירוק לשתי השפעות: ההבדל בהון האנושי היוצר פער לגיטימי וההבדל בתשואה שלו על השכר - היוצר פער לא לגיטימי. הצטמצמות ההבדלים בהון האנושי בין הגברים לנשים עד למצב של יתרון לנשים כיום, הביא להקטנת פערי השכר ביניהם. ההצטמצמות זו נבעה בין השאר מתהליך האקדמיזציה המואץ בקרב הנשים, שבזכותו שיעור הנשים המצטרפות למשלחי יד שממוצע השכר בהם גבוה יחסית גדל בהתמדה. בנוסף, ירידת התשואה לשכר של תכונות הגברים ביחס לנשים, הייתה דומיננטית לא פחות, והביאה גם כן להקטנת פערי השכר.

בבדיקה נוספת נמצא שכאשר האוכלוסייה הנחקרת היא "אחידה" בין שני המגדרים, פערי השכר בין הגברים לנשים נמוכים יותר, אולם גדלו בארבע שנים האחרונות.

כמו כן נמצא כי גברים עם כניסתם לעבודה נטו לקבל דרגות גבוהות יותר מאשר נשים באותו משלח יד. בתחום זה נרשם במהלך השנים שיפור מובהק במצבן היחסי של הנשים.

למחקר המלא בנושא: פערי השכר בין גברים לנשים בעת הצטרפותם למגזר הציבורי: 1990 עד 2005 כקובץ PDF