תקציר

 

מחקר זה מתמקד בפרמיית הסיכון על אג"ח ממשלתיות במשק קטן ופתוח, והוא בוחן אותה במסגרת מודל DSGE עם העדפות מסוג Epstein-Zin. אנו פותרים את המודל תוך שימוש בקירוב מסדר שלישי על מנת לאפשר לפרמיית הסיכון להשתנות על פני זמן, ובכך מרחיבים מחקרים על משקים סגורים למשק קטן ופתוח. אנו מוצאים כי כאשר המודל מאפשר לטכנולוגיה לזלוג מהעולם למשק הקטן (technological spillovers), הוא מסוגל לייצר בו-זמנית פרמיות סיכון חיוביות משמעותיות על אג"ח נומינליות בעולם ובמשק הקטן, שוֹנוּת סבירה של המשתנים המקרו-כלכליים העיקריים, ומתאמים גבוהים בין המשתנים בכלכלות המקומית והעולמית, בהתאם לנתונים. המודל משמש אותנו כדי לבחון כיצד פתיחות המשק למסחר במוצרים ובנכסים פיננסיים (אג"ח) משפיעה על פרמיית הסיכון, ואנו מזהים שתי השפעות מנוגדות: מחד גיסא הפתיחות מקטינה את הפרמיה מפני שמשק פתוח מסוגל להתמודד עם זעזועים מקומיים טוב ממשק סגור. מאידך גיסא, בהינתן זליגה טכנולוגית, זעזועים טכנולוגיים בעולם יוצרים במשק פתוח פרמיית סיכון גבוהה יותר מאשר במשק סגור. במודל שלנו שתי השפעות אלו מקזזות זו את זו מבחינה כמותית, ולכן פרמיית הסיכון על אג"ח נומינליות ארוכות טווח במשק פתוח דומה לפרמיה במשק סגור בעל מאפיינים דומים.

 

למאמר המלא בנושא: פרמיית הסיכון על אג"ח במשק קטן ופתוח: ניתוח במסגרת מודל המבוסס על יסודות מיקרו-כלכליים (באגלית) כקובץ PDF