תקציר

עבודה זו מציגה ניתוח של אפיזודות הצמיחה בישראל בין השנים 2006-1961. בנוסף למשתנים הסטנדרטיים, מוצג בעבודה מדד של איכות הניהול המקרו-כלכלי, בעקבות Sirimaneetham and Temple) 2005). מתברר כי לאיכות הניהול המקרו-כלכלי השפעה מובהקת על אפיזודות הצמיחה. אולם, הניתוח הכמותי שלנו מראה כי השפעתם של משתנים אקסוגניים על אפיזודות הצמיחה, כמו הסחר העולמי ואירועים ביטחוניים, גדולה מזו של משתני המדיניות. כמו כן מצאנו כי אין די בכוחות מגדילי היצע, כמו ניסיון העולים בשוק העבודה, כדי להסביר את אפיזודות הצמיחה המתמשכת בישראל; דרושים גם משתני ביקוש כדי להסבירן. באמצעות המסגרת האנליטית שלנו ערכנו אומדן כמותי של תרומתם של כוחות שונים למעבר מהמיתון לאפיזודת הצמיחה הנוכחית. מצאנו כי שני שלישים מן המעבר לצמיחה מוסברים על ידי משתנים אקסוגניים - ובראשם הסחר העולמי והמצב הביטחוני - ושליש אחד מוסבר על ידי משתני מדיניות - ביצועים משופרים ברמה המקרו-כלכלית והקטנת שיעורי המס.

המחקר בשלמותו (באנגלית) כקובץ PDF