תקציר:

העבודה בוחנת את אופן קביעת המחירים בישראל, באמצעות שימוש בבסיס נתונים רחב היקף המכיל יותר מ-3 מיליון תצפיות שנאספו ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לצורך חישוב מדד המחירים לצרכן בחודשים ינואר 1999 ועד יוני 2011. התצפיות כוללות מחירים על כל מרכיבי המדד מלבד סעיף הדיור וסעיף הפירות והירקות. ממצאי המחקר מגלים שמשך הזמן הממוצע בין שינויי מחירים הוא בין 6 ל-9 חודשים, בהתאם לשיטת החישוב. בנוסף, אנו מוצאים הטרוגניות ניכרת בתדירות התאמת המחירים בתוך ובין קבוצות צריכה שונות. אנו מוצאים שסביבת האינפלציה, סוג החנות והשפעות עונתיות משפיעים על אופן קביעת המחירים. שינויים בשיעור המע"מ מקצרים את משך הזמן בין עדכוני מחירים, אך משפיעים על גודל השינוי במחיר בקבוצת המחירים הגמישים ביותר בלבד.
על פי התוצאות שקיבלנו, הגודל הממוצע של שינוי המחיר הוא 3.5 אחוזים. ירידות מחירים מהוות כשליש משינויי המחירים וגודלן הממוצע הוא כ-10 אחוזים, בדומה לגודל הממוצע של עליות המחירים.