בין השנים 2003-1996 עלה משמעותית היחס שבין שכר המינימום לשכר הממוצע במשק. העלייה ביחס זה התרחשה בהדרגתיות לאחר שהעדכון האחרון של יחס זה על פי חוק שכר מינימום היה ב-1997 (למעט שינוי חד פעמי בסכום שכר המינימום ב-2003). מהניתוח עולה כי הסיבה העיקרית להדרגתיות עלייתו של יחס זה הייתה האטת קצב עלייתו של השכר הנומינלי במשק.
שכרן של נשים בחמישון התחתון עלה בקצב מהיר בהרבה משכרן של נשים בחמישונים גבוהים יותר ואנו מוצאים עדויות לכך שלשינוי בשכר המינימום הייתה תרומה משמעותית להתפתחות זו. חלק גדול מהשינוי בשכר אינו מוסבר על ידי שינוי בהרכב המאפיינים האישיים או על ידי שינוי בתשואות לאותם מאפיינים. בנוסף, שכרן של נשים בחמישון התחתון מתואם באופן כמעט מלא עם שכר המינימום. בהסתמך על אלו, אנחנו מעריכים כי שכר המינימום תרם במידה ניכרת לעליית השכר של נשים שהשתכרו שכר נמוך יחסית, וכן תרם במידה ניכרת, אך משמעותית פחות, לעליית שכרם של גברים שהשתכרו שכר נמוך יחסית.
למרות העלייה המהירה יחסית בשכרן של נשים בחמישון התחתון- הן בהשוואה לגברים והן בהשוואה לנשים בשאר התפלגות השכר, תרומתו המוחלטת של שכר המינימום לצמצום פער השכר המגדרי הממוצע בכלל המגזר העסקי הייתה נמוכה.
יצוין כי המחקר הנוכחי לא התמקד בשאלת השפעתו של שכר המינימום על התעסוקה במשק בכללותו ועל התעסוקה של משתכרי שכר נמוך בפרט. לפיכך, אין בו כדי לשלול את הטענה כי העלאת שכר המינימום תביא בנסיבות מסוימות לפגיעה בתעסוקה והשפעתו החיובית על התפלגות השכר תצומצם או תתקזז.