תקציר:

מחקר זה בוחן את הגורמים הקובעים את שער החליפין הריאלי בטווח הארוך. הוא מתמקד בשאלה אם שער החליפין הריאלי הוא משתנה סטציונרי (קבוע ונעדר מגמת זמן), כפי שמתחייב מהשערת חוק המחיר האחיד, או שהוא תלוי בגורמים ארוכי טווח – ובפרט בפריון היחסי – כפי שטענו בלסה וסמואלסון (Balassa (1964) ו-Samuelson (1964)). בחנו את השינוי בשער החליפין הריאלי במשך תקופה ארוכה – שלושה עשורים – בפנל מדינות רחב, ומצאנו שהמתאם בינו לבין השינוי בתוצר לנפש (קירוב לשינוי בפריון היחסי) נובע מהמדינות העניות בלבד. בחינה נוספת מתייחסת לטווח שנים ולפנל מצומצמים יותר, ולא נמצא בה מתאם בין התפתחות שער החליפין להתפתחותם של שני מדדים ישירים לפריון היחסי: 1) הפריון היחסי של התעשייה ביחס לפריון הכולל במשק, ו-2) העתירות הטכנולוגית של יצוא הסחורות. במבחני קו-אינטגרציה נמצא ששער החליפין הוא משתנה סטציונרי והזעזועים לו מתמידים פחות מהזעזועים לתוצר לנפש. אמדנו נתוני פנל בשיטת Arellano Bond כדי לטפל במתאם הסדרתי הגבוה של שער החליפין ובבעיית האנדוגניות בינו לבין התוצר לנפש, ומצאנו שהמתאם הקיים בין שני המשתנים בנתוני פנל משקף את ההתפתחות בטווח הקצר (מתאם על פני מחזור העסקים) ואין בין השניים מתאם בטווח הארוך.

למאמר המלא בנושא: שער החליפין הריאלי בטווח הארוך והבינוני כקובץ PDF