תקציר:

​שער החלפין הריאלי הוא אחד המשתנים המרכזיים בניתוח התפתחויות מקרו-כלכליות של משקים פתוחים, ומושך אליו תשומת לב של חוקרים וקובעי מדיניות כאחת. מאמר זה בוחן את התפוחות שער החליפין הריאלי בישראל במשך שלושה עשורים, תוך הבחנה בין זעזועים הגורמים לשינוי פרמננטי בשער החליפין הריאלי לבין זעזועים שהשפעתם זמנית בלבד, כלומר זעזועים מוניטריים.

אחת התופעות המענינות בהתפתחות שער החליפין הריאלי בישראל הוא השבר במגמתו שארעה בסוף שנות השבעים. במשך שנות הששים והשבעים שררה מגמה של פיחות ריאלי, ואילו מאז סוף שנות השבעים החל תהליך מתמשך של ייסוף ריאלי. עבודה זו נותנת הסבר לתופעה מתמיהה זו, כאשר התנהגות שער החליפין הריאלי מוסברת היטב על ידי משתנים מקרו כלכליים ריאליים ואיננה מצביעה על סטייה משמעותית משיווי משקל. ניתן להצביע על שלושה משתנים מקרו כלכליים עיקריים המסבירים את התנהגותו של שער החליפין הריאלי, במיוחד מאז תחילת שנות השמונים: מגמת הקניות הממשלתיות האזרחיות, השינוי בגורמי הייצור במשק והרעת תנאי הסחר החיצוניים של המשק.

גם סוגיית השפעתו של פיחות נומינלי על שער החליפין הריאלי העסיקה ומעסיקה את קובעי המדיניות מזה. תוצאות מחקר זה מלמדות מה מעטה השפעתו של פיחות נומינלי חד-פעמי על שער החליפין הריאלי בטווח הקצר ומצביעות על שחיקתו תוך תקופה לא ארוכה. נסיון לשמר את הפיחות הריאלי באמצעות קצב מתמשך של פיחותים גבוהים יותר משיג אמנם השפעה לטווח ארוך יותר, אולם מימדיה של השפעה זו קטנים עוד יותר.

 

למחקר המלא בנושא: שער החליפין הריאלי בישראל: פרספקטיבה של שלושה עשורים כקובץ PDF