תקציר

במסמך זה אני אומד מודל אקונומטרי לחיזוי הביקוש לחשמל במשק הישראלי בעשורים הבאים. אני מאתר בעבודה את המשתנים המרכזיים שמשפיעים על הביקוש לחשמל, ובפרט את: קצב גידולה של הפעילות הכלכלית, המחיר היחסי של החשמל, המבנה הענפי של התוצר, הרגלי הצריכה של משקי הבית והזמינות של מוצרי אנרגיה תחליפיים. אני אומד את ההשפעה של משתנים אלו על הביקוש לחשמל תוך שימוש בנתונים עבור 1970–2015 ובונה תחזית על בסיס תוצאות האמידה והנחות לגבי התפתחותם של המשתנים בעתיד. ההבדל בתחזיות משקף הנחות שונות לגבי התפתחותם של המשתנים בעתיד. מהתוצאות עולה שקצב גידול הביקוש לחשמל הממוצע בשני העשורים הבאים צפוי לעמוד על בין 2.7 ל-3 אחוזים בשנה. קצב גידול זה נמוך מעט מקצבי הגידול הממוצעים בעבר. הסיבות המרכזיות לכך הן ההאטה הצפויה בקצב גידולה של הפעילות הכלכלית בהשוואה לעשורים הקודמים ושינויים במבנה התוצר במשק הישראלי, שמשקל הענפים שאינם עתירי חשמל בו הולך וגדל.

 

למאמר המלא בנושא:תחזית ארוכת טווח לביקוש לחשמל במשק הישראלי כקובץ PDF​​

​​