תקציר        
         
אמידת עקום תשואות המק"ם וגזירת ריבית הפורוורד ממנו, כפי שמוצע בעבודה זו, יש בה כדי לספק, הן למשקיעים והן לקובעי המדיניות, מידע חשוב על סביבת הריבית הקצרה העתידה לשרור. כל עקום תשואות, המכונה בספרות המקצועית "המבנה העתי של שיעורי הריבית" (term structure of interest rate), טומן בחובו את ציפיות המשקיעים לגבי סביבת הריבית הקצרה בתוספת פרמיית סיכון בגין אי-הוודאות של אותן ציפיות. זאת משום שעקום התשואות נקבע על ידי טיב הקשר שבין התשואה-לפדיון לבין הטווח-לפדיון. כדי למצוא קשר זה יש לדגום סדרות של איגרות חוב שההבדל היחידי ביניהן הוא הטווח לפדיון. עבודה זו מיישמת את המודל הבסיסי של Nelson-Siegel (1987) ומאפשרת, נוסף על אמידת עקום התשואות לכל נקודת זמן, התמדה חזקה על פני זמן בדינמיקת האומדנים המתקבלים במודל.        
         
מילות מפתח: תשואות-לפדיון, ריביות פורוורד, מדיניות מוניטרית, ציפיות ופרמיית סיכון.        
         
המחקר בשלמותו כקובץ PDF  ()