גזירת הציפיות לאינפלציה משוק ההון

יעקב אלאשווילי ומימי רגב

מאז שנת 1988 המחלקה המוניטרית גוזרת את הציפיות לאינפלציה משוק ההון על פי מחירי איגרות החוב הצמודות למדד ואיגרות שאינן צמודות. מטרת העבודה היא לסקור את שיטת החישוב של הציפיות לאינפלציה כפי שהייתה נהוגה ולהציע שינויים במספר היבטים. בעבודה זו אנו מתמקדים בציפיות לטווח של שנה. לציפיות לאינפלציה של הציבור השפעה ישירה על התפתחות המחירים במשק בהווה ובעתיד ולפיכך הן משתנה כלכלי חשוב המהווה אינדיקטור מרכזי בקביעת המדיניות המוניטרית.

השינויים המוצעים בשיטת חישוב הציפיות הם, בין השאר, התחשבות בגורמי העונתיות הרלוונטיים של מדד המחירים לצרכן, במלוא עליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה, ובהתקצרות התקופה שלגביה איגרת החוב הצמודה מקנה פיצוי מלא על עליית המחירים.

אומדן הציפיות לאינפלציה המתקבל על פי השיטה המוצעת שונה בתקופות מסוימות מאומדן הציפיות כפי שנגזר בשיטה שהייתה נהוגה. בחנו את ההבדלים בין שני האומדנים וכמו כן נבחנה ההשפעה של כל אחד מהשינויים שבוצעו בשיטת החישוב.

המחקר בשלמותו כקובץ - PDF