גזירת פרמיית סיכון האינפלציה באמצעות אופציות מטבע חוץ

       
         
תקציר        
         
הציפיות לאינפלציה הן משתנה מפתח למשקיעים בשוקי ההון ולקובעי המדיניות הכלכלית. אחד המקורות המקובלים לגזירת הציפיות לאינפלציה הוא תשואותיהן של איגרות החוב. פער התשואות בין איגרות חוב נומינליות לאיגרות חוב צמודות למדד משמש בידי השחקנים בשוק וקובעי המדיניות אומדן לאינפלציה הצפויה. הבעיה היא שבעולם עם שנאת סיכון פער התשואות כולל פרמיה בגין סיכון האינפלציה; לכן פער התשואות הוא אומדן יתר לאינפלציה הצפויה, וכדי לקבל את שיעורה אל נכון יש לנכות ממנו את פרמיית הסיכון.        
החידוש בעבודה הוא באמידת פרמיית סיכון האינפלציה באמצעות השונות הגלומה במחירי אופציות. בהעדר שוק של אופציות על האינפלציה, אנו משתמשים במחיריהן של אופציות על מטבע חוץ. הבסיס התאורטי של עבודתנו הוא תאוריית שוויון כוח הקנייה (PPP).        
בשוק ההון הישראלי פועלים שווקים עמוקים של איגרות חוב צמודות ונומינליות ושל אופציות מטבע חוץ גם יחד; על ידי שימוש בנתונים משני השווקים אנו מוצאים פרמיית סיכון אינפלציה מובהקת - כלכלית וסטטיסטית.        
         
המחקר בשלמותו (באנגלית) כקובץ PDF  ()