תקציר:

בעבודה זו מוצג מודל לחיזוי הגירעון המקומי של הממשלה. המודל יכול לשמש להערכת המדיניות הפיסקלית הן בטווח הקצר – מספר חודשים והן בטווח הבינוני – עד שנה וחצי. ההתייחסות במודל לצד ההוצאות שונה מאשר לצד ההכנסות. אל ההוצאות אני מתייחס כאל משתנה הנתון לשליטת הממשלה, ולכן הפרמטר היחיד להערכתן הוא היקף ביצוע התקציב. לעומת זאת אל ההכנסות אני מתייחס כאל משתנה מקרי, שיש לאמוד. עיקר העבודה הוא אמידת ההכנסות המקומיות, ובפרט ההכנסות ממסים. את מרבית סעיפי ההכנסות, שלגביהם בסיס המס ברור, אני אומד בעזרת משוואות אקונומטריות. סעיפים אלה מהווים כ-87% מההכנסות המקומיות. כדי לאפשר חיזוי אני מגביל את עצמי לשימוש במשתנים מסבירים מקרו-כלכליים מרכזיים - בעיקר התוצר, היבוא והיצוא. שאר סעיפי ההכנסות, שלגביהם אין בסיס מס ברור, נאמדים בשיטות פשטניות יותר, המתוארות בעבודה.

למחקר המלא בנושא: מודל לחיזוי הגירעון המקומי של הממשלה כקובץ PDF