ההתפלגות הצפויה של שער החליפין שקל-דולר התפלגות א-פרמטרית הגלומה באופציות מטבע חוץ
רועי שטיין
 
למחקר המלא כקובץ PDF 
 
תקציר
 

עבודה זו מציגה שיטה א-פרמטרית לחישוב ההתפלגות הצפויה של שער החליפין שקל-דולר, בהתבסס על מחירי אופציות שקל-דולר הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. התפלגות שער החליפין, כפי שצופים אותה השווקים, משתקפת היטב במחירי האופציות בשערי מימוש שונים. זאת מפני הרגישות הגבוהה של מחירי האופציות להתפתחויות הצפויות בשוק מטבע-החוץ.

אמידת ההתפלגות הצפויה של שער החליפין שקל-דולר מתבססת בעבודה זו על "הטענה האלמנטרית" (elementary claim), המתבטאת בנגזרת השנייה של מחירי האופציות ביחס לשערי המימוש. אמידת ההתפלגות נעשית ללא הנחה לגבי צורת ההתפלגות ואו לגבי התהליך הסטוכסטי של שער החליפין - שיטה הידועה כשיטת אמידה א-פרמטרית של ההתפלגות. יתרונה של שיטת אמידה זו על פני השיטה הפרמטרית הוא בגמישות הרבה של צורת ההתפלגות, שאינה מוגבלת על ידי פונקציית התפלגות כלשהי. מניתוח ההתפלגות הצפויה, המכילה מידע מפורט לגבי ציפיות ציבור המשקיעים, ניתן ללמוד על ההתפתחויות העתידיות בשוק מטבע-חוץ וכן על ההסתברויות השונות לשינויים חריגים יחסית, הצפויים להתממש בשער החליפין.