בעבודה זו מוצגים הגורמים המשפיעים על שכרם של מנהלים בכירים במסגרת מודל תיאורטי וכן נבדקים אמפירית הקשרים בין שכר המנהלים הבכירים במערכת הבנקאות הישרארלית לבין ביצועי הבנקים שהם מנהליים.