הערכת היציבות הפיננסית בפעילות המשק מול חוץ לארץ ובמטבע חוץ באמצעות ניתוח רב-משתני
עדי רווה וניצן שנער
תקציר
מטרתו המרכזית של נייר עבודה זה הינו למצוא אמפירית תבניות של מצב היציבות הפיננסית של המשק ותבניות של התנהגות השחקנים הפיננסיים השונים, שיסייעו להבנת מהות היציבות הפיננסית וניטורה. הקושי המיוחד בתחום זה הוא לזהות, סימולטאנית, את תבנית התנהלות היציבות הפיננסית ואת המשתנים האופטימאליים למדידתה. זאת, כאמור, בהעדר מסגרת ניתוח תיאורטית. שיטת co-plot לניתוח סטטיסטי רב משתני בה עשינו שימוש משחררת מהצורך להניח הנחות מקדימות על הקשר בין המשתנים, מאפשרת לקבוע "במבט אחד" מהי מידת היציבות הפיננסית והתפתחותה לאורך זמן ומאתרת את סט המדדים המינימאלי לתיאור היציבות הפיננסית. תקופת הניתוח המרכזית היא בין השנים 1997 עד 2004.
הניתוח חיזק תובנות רבות בתחום חקר היציבות הפיננסית והתפתחותה בישראל והעלה תובנות חדשות. האיומים על היציבות הפיננסית הם רבים ומגוונים ולא ניתן להתייחס אליהם כמקשה אחת. משום כך, קיים קושי הן לזהות את הגורמים לחוסר-יציבות פיננסית (חי"פ) וכמו גם קושי לייצר מדד יחיד להערכת היציבות הפיננסית.
השינויים המבניים במשק ובמערכת הפיננסית באים לידי ביטוי במדדים השונים והשפיעו בצורה ניכרת על הסביבה הפיננסית במשק; קיים מתאם חזק בין אירועי חי"פ שהתבטאו בפיחות לבין המצב הריאלי בארץ ובעולם. פתיחות המשק לחו"ל בצד הפיננסי והריאלי רבה ומתגברת. לכן, ההשפעה של התפתחויות בחו"ל על היציבות הפיננסית בישראל בתקופה הנסקרת רבה מאוד; תושבי ישראל היו דומיננטיים יותר באירועי פיחות שהתממשו במשק ותו"ח היו דומיננטיים יותר באירועי ייסוף שהתממשו. ההתפתחויות החריגות ב-1998 היו בעיקרם אירוע חיצוני למשק שחלקם של תושבי החוץ בו היה גבוה יחסית ("הדבקה"). אירועי 2002 היו בעיקרם אירוע מקומי וחלקם של תושבי ישראל בו היה ניכר. נדמה שעוצמת אירועי 2002 גדולה מעוצמת אירועי 1998.
המאמר בשלמותו כקובץ - PDF