מדידת שער החליפין הריאלי בישראל והשפעותיו על היצוא והיבוא
יואב סופר
תקציר
שער החליפין הריאלי הוא פרמטר מקובל לבדיקת כושר התחרותיות של היצרנים המקומיים מול מתחריהם בחו"ל, ולכן נחשב לאחד הגורמים שמשפיעים על המגמות בחשבון הסחורות והשירותים של המשק. עם זאת, אין מדד מקובל יחיד לשער זה, ובספרות מוצגות מספר דרכים למדידתו. בעבודה זו חושבו חמישה מדדים שונים לשער החליפין הריאלי החל מינואר 1995, על פי גישות המתוארות בספרות ומיושמות במוסדות כגון קרן המטבע הבין-לאומית והבנק המרכזי של ארצות הברית (FED). אחד המאפיינים המיוחדים של חלק ממדדים אלו הוא השיטה על פיה חושבו המשקלות היחסיות של שותפות הסחר של ישראל, אשר לוקחת בחשבון, בנוסף לתחרות ישירה בין היצרנים בישראל לבין היצרנים מהארצות שותפות הסחר, גם את התחרות המתקיימת בשווקים שלישיים.
חלק מהמדדים מתואמים ביניהם ברמה גבוהה, אולם בחלק מהתקופה המתאם בין המדדים נמוך ביותר ואף שלילי, מה שמצביע על כך שלא ניתן להסתפק במדד יחיד להבנת המגמות בשער החליפין הריאלי. יכולתם של המדדים להסביר את המגמות בחשבון הסחורות והשירותים נבדקה על ידי מבחני קו-אינטגרציה בגישת Engle-Granger, ונמצא שאכן קיים קשר קואינטגרטיבי, בכיוון הצפוי, בין רוב המדדים לבין היבוא והיצוא של ישראל.
המאמר בשלמותו כקובץ - PDF