בנק ישראל - תמסורת משער החליפין למדד המחירים לצרכן: מבט ברמת המיקרו.
יואב סופר
 
 
תקציר
עבודה זו אומדת את התמסורת משער החליפין למדד המחירים לצרכן בישראל על פני 31 רכיבים שונים של המדד, מתוך מטרה לנסות ולאתר את מקורותיה של התמסורת, שהיא בעלת השפעה משמעותית על האינפלציה והמדיניות המוניטרית בישראל. שיעור התמסורת הכולל הוא כ-29%, בדומה לממצאים קודמים בנושא. כמו כן, ניתן להבחין בירידה בתמסורת בשנים האחרונות, עם התייצבות שער החליפין וירידת שיעורי האינפלציה לרמת האינפלציה במדינות המפותחות. בעבודה נמצא שמקורה של כחצי מהתמסורת נובע מסעיף הדיור, תוצאה של דולריזציה נרחבת בשוק הדירות לשכירות, כמו גם של שיטת החישוב של מדד מחירי הדיור בבעלות הדיירים. השפעות נוספות של הדולריזציה באות לידי ביטוי במחירי החשמל, הדלק, ומספר סעיפים נוספים. רוב המוצרים הסחירים נמצאו כבעלי תמסורת חיובית ומובהקת, אך הדבר נכון גם לגבי מספר רב של מוצרים ושירותים בלתי סחירים. השפעת מצב הפעילות במשק על התמסורת אינה משמעותית.
 
המאמר בשלמותו כקובץ - PDF
לדף מאמרים לדיון - סוגיות במטבע חוץ