בחינת מחירי השירותים הבנקאיים - המלצות צוותי העבודה

תקציר:

מערכות הבנקאות בעולם פועלות בשווקים המאופיינים בתחרות אוליגופוליסטית. רמת התחרות גבוהה במערכת בנקאות מאופיינת, בדרך כלל: בקיומם של בנקים רבים וברמת ריכוזיות נמוכה, בקיומם של בנקים זרים, בכניסה וביציאה חופשית מהשוק, במגבלות פיקוחיות מצומצמות לגבי תחומי פעילויות בנקאיות מותרות, בניידות לקוחות בין הבנקים, ברמה נמוכה של עמלות, מירווחים פיננסיים וסבסוד צולב בין מוצרים, ובקיומם של שווקים פיננסיים.

 

קישור לקובץ