הגורמים המשפיעים על מירווח התשואות של איגרות החוב
יחיאל רחבי, אשר וינגרטן
 
המחלקה לפעילות המשק במט"ח
יחידת נכסים והתחייבויות
6 ביוני 2005
 
תקציר
ממשלת ישראל הנפיקה ומנפיקה איגרות חוב סחירות חופשיות בשווקים הבין- לאומיים. המירווח אמור לבטא את תפישת הסיכון של תושבי חוץ לגבי המשק הישראלי. המירווח של איגרות החוב של ממשלת ישראל מהווה) benchmark נקודת מידוד( לתימחור איגרות החוב של החברות הישראליות הן בשוק הראשוני והן בשוק המשני. המירווח הנגזר מהפער שבין התשואה של איגרות חוב דולריות של ממשלת ישראל לבין התשואה של איגרות החוב של ממשלת ארה" ב מתפרסם באופן שוטף. נייר זה דן בגורמים המשפיעים על המירווח ובמרכיבים השונים של המירווח המשפיעים על השינויים בו.
כמו כן, מוצג אומדן של פערי התשואה שבין האיגרות בקבוצות הדירוג השונות, בין איגרות ארוכות לאיגרות קצרות, ואת השפעת החזקותיהם של תושבי ישראל על התשואה. נדגיש, כי עבודה זו מציגה מבט חדש על מגמות ארוכות טווח, ומנסה להסביר את השינויים במגמות, על רקע אירועים היסטוריים שהתרחשו במהלך התקופה הנסקרת; בשונה מעבודות סטטיסטיות אחרות שנעשו בנושאים דומים.
בעבודה נמצא כי גובה המירווח של ישראל והשינויים החלים בו מושפעים מהגורמים הבאים: השינויים בתשואות של אג"ח אמריקניות חסרות סיכון, המשברים הפיננסיים בעולם, הסיכון הספציפי של ישראל, שיעור ההחזקות של תושבי ישראל באג" ח ישראליות הנסחרות בחו"ל, וטווח הזמן עד לפדיון האג"ח. לצורך בחינת השינויים בסיכון הישראלי בקרב תושבי חוץ יש לקחת בחשבון משתנים אלו. בעבודה ראינו גם כי מרבית השינויים במירווח של ישראל מול התשואות של אג"ח ממשלת ארה"ב (US Treasuries) נבעו מגורמים אקסוגניים ומיעוטם מאירועים שחלו בישראל עצמה.
ראינו כי תושבי ישראל המחזיקים אג" ח ישראליות הנסחרות בחו"ל תורמים להפחתה מסויימת של המירווח.
הממצאים מצביעים על כך ששינוי ברמה אחת בדירוג של מדינה או חברה ע"י חברות הדירוג ישפיע רק במידה מועטה יחסית על המירווח. Moody's או S&P.
 
המאמר בשלמותו כקובץ - PDF