ממצאים עיקריים:
  • גירעון הממשלה צפוי להסתכם השנה בכ-5.5 אחוזי תוצר גם אם התוכנית הכלכלית של הממשלה תיושם במלואה. ללא התוכנית היה גירעון הממשלה צפוי להגיע ליותר משישה אחוזי תוצר.
  • ביצוע מלא של התוכנית הכלכלית יביא, בתנאים מקרו-כלכליים נוחים, להפחתת הגירעון עד לכ-4.5 אחוזי תוצר בשנת 2005 ועד לכ-2.5 אחוזי תוצר בשנת 2008. ללא התוכנית היה הגירעון הצפוי בשנת 2005, באותם תנאים מקרו-כלכליים, מגיע ליותר משבעה אחוזי תוצר.
  • כל ההפחתה הצפויה בגירעון בשל הפעלת התוכנית נובעת מהקטנת משקל ההוצאה הציבורית בתוצר; רכיב חשוב ביותר לאור גודלו של משקל זה בישראל. התוכנית מפחיתה את נטל המס הממשלתי בשנים 2006-2003, בשל הקדמת הרפורמה במס הכנסה, אך בשנים שלאחר מכן צפוי נטל המס לחזור לתוואי המקורי שלו (שכלל את יישום הרפורמה עד שנת 2008).
  • התוכנית כוללת צעדים ארוכי טווח וצפויה להפחית את הגירעון רק בהדרגה. לכן, הצלחתה תלוייה במחוייבות מתמשכת של הממשלה לביצועה; השפעתה על ציפיות הציבור והשווקים הפיננסיים תהיה תלויה במידת ההתמדה בביצוע התוכנית ובאמינות המחוייבות ליישומה. לצורך זה חשוב שהממשלה תגדיר מהם היעדים הכמותיים של המדיניות הפיסקלית לשנים הבאות, ובפרט מהו יעד הגירעון.
תוכן עניינים:

1

השפעת התוכנית הכלכלית על תקציב הממשלה בשנים 2003-2008

1

  מסגרת הניתוח

2

התוכנית הכלכלית

4

השפעת התוכנית על מצרפי התקציב והחוב הממשלתי

7

תרחישים אלטרנטיביים

8

לוחות 1-4

12

לוחות נ-1 עד נ-3

5

דיאגרמות 1-3

18

נספח 1 – תוכנית הממשלה ממארס 2003 והגירסה שאושרה
במאי – תיאור החישובים

36

נספח 2 – תקציב רב-שנתי: הסבר חישוב המצרפים השונים

 

למאמר המלא בנושא: השפעת התוכנית הכלכלית על תקציב הממשלה בשנים 2003-2008 כקובץ PDF

​​