יציבות פיננסית ובנקים מרכזיים – סקירה בינלאומית

יאיר חיים ונועה בן יעקב

למאמר המלא - לחץ כאן  (קובץ Pdf).

עבודה זו מתארת את המצב כיום בתחום העיסוקים של הבנקים המרכזיים במדינות נבחרות בנושא היציבות הפיננסית, ומשווה אליו את המצב בישראל. הצורך בתיאור המצב כיום נובע מתהליך השינוי המסתמן בעשור האחרון בתפקידים של בנקים מרכזיים בעולם ובישראל. זאת, על רקע שינויים חשובים במערכות הפיננסיות בעולם ועל רקע משברים פיננסיים בינלאומיים חמורים, שהגבירו את העניין של הרשויות ביציבות המערכת הפיננסית בכללותה.

בעבודה מוצג ומנותח מידע על 17 מדינות, שרובן שייכות ל-OECD, בשלושה נושאים: הגדרת תפקידי הבנק המרכזי ביציבות הפיננסית, אופן הטיפול של הבנק בנושא ומקומו בין הרשויות העוסקות במערכת הפיננסית. בעבודה משולב גם מידע  מתוך סקר שערך הבנק המרכזי ההולנדי בכל מדינות ה-OECD בנושאים דומים. להלן תמצית המסקנות והממצאים בעבודה:

  •  הבנקים המרכזיים בכל מדינות ה-OECD רואים עצמם שותפים לאחריות לשמירת היציבות הפיננסית, ללא תלות בהגדרה הפורמלית של תפקידיהם. עם זאת, מסתמנת נטייה להגדרה פורמלית של תפקיד הבנק המרכזי בתחום יציבות המערכת הפיננסית.

 

  •  הבנקים המרכזיים עוסקים במעקב, בניתוח, בהערכה ובמחקר של היציבות הפיננסית ובמדיניות הקשורה למערכת הפיננסית. כמחצית מהבנקים המרכזיים שנבדקו הקימו פונקציה נפרדת לטיפול בנושאים אלה.

 

  •  מרבית הבנקים המרכזיים במדינות OECD מפרסמים דוח תקופתי על היציבות הפיננסית.

 

  •  מסתמנת מגמה לייחד לבנק המרכזי את העיסוק בהיבטים המערכתיים, המקרו-כלכליים והבינלאומיים של היציבות הפיננסית ולהוציא ממנו את העיסוק בהיבטים הפיקוחיים (מיעוט של הבנקים המרכזיים עדיין מפקח על הבנקים).

 

  •  במרבית המדינות הוסדר פורמלית שיתוף הפעולה בין הרשויות העוסקות במערכת הפיננסית, ללא תלות באופן חלוקת התפקידים ביניהן.

 

בנק ישראל פועל כפי שמקובל במרבית הבנקים המרכזיים: תפקידו ביציבות הפיננסית נגזר מתפקידיו האחרים, וקיימת הצעה להגדרתו באופן קונקרטי בחוק בנק ישראל. באמצע 2003 הוקמה בבנק פונקציה חדשה ("תחום היציבות הפיננסית"), העוסקת בקידום יציבות המערכת הפיננסית, והיא כבר פרסמה "דוח יציבות פיננסית" ראשון לשנת 2003. עם זאת, ישראל יוצאת דופן בהשוואה למדינות OECD בכך ששיתוף הפעולה בין הרשויות העוסקות במערכת הפיננסית אינו מוסדר פורמלית.