יובל שנים לגיוס הון חיצוני באמצעות ארגון הבונדס
יחיאל רחבי, אשר וינגרטן
 
המחלקה לפעילות המשק במט"ח
יחידת נכסים והתחייבויות
6 בספטמבר 2004
 
תמצית
 
עבודה זו מתארת את פעילות ארגון הבונדס בחמישים השנים האחרונות ובשינויים שחלו באיגרות אותם מנפיק הארגון, מבחינת: הכמויות, סוגי האיגרות ועלות הגיוס.
ארגון הבונדס פועל למעלה מחמישים שנה, בעיקר בקרב יחידים וקהילות יהודיות בעולם. ארגון זה חשוב מאוד למדינת ישראל כערוץ גיוס הון חיצוני, בעיקר בתקופות בהם יש לממשלה קושי לגייס מט"ח ממקורות חיצוניים. מתחילת שנות החמישים ועד סוף שנת 2003 גייס הארגון עבור הממשלה כ-24 מיליארדי דולרים ופרע כ-15 מיליארדים. כמו כן שולמו כ-9.5 מיליארדים ריבית. בשנת 2003 גייס אירגון הבונדס סכום שיא של 1.5 מיליארדי דולרים כאשר הפדיונות בארבע השנים האחרונות הם כשני שליש מהפדיונות של כל העשור הקודם, ותשלומי הריבית המצטברים עד לסוף שנת 2003 עולים על סך כל הגיוס נטו בכ-0.4 מיליארד דולרים.
במהלך השנים רואים גידול במכירות השנתיות מצד אחד, ומנגד תימחור הקרוב יותר לדרישות השוק. עד סוף שנות השמונים שולמה ריבית קבועה ליחידים (כ-4%) ללא קשר לרמת הריבית הבין-לאומית ולשינויים שחלו בה. כיום קרובה התשואה על איגרות הבונדס לתשואה על אג"ח סחירות של ממשלת ישראל. בשנות התשעים, בעיקר לאחר פתיחתם והתפתחותם של ערוצי גיוס הון חיצוני נוספים לממשלה, החל תהליך התכנסות של איגרות הבונדס למערכת תימחור התואמת יותר את תשואות הערוצים האחרים של הממשלה.
 
ארגון הבונדס הוא ייחודי למדינת ישראל ואין מדינות אחרות שלהן ארגון דומה. בשנים האחרונות, בהן היה קושי למדינת ישראל לגייס הון חיצוני בסכומים גבוהים, הוכיח עצמו ארגון הבונדס כגוף המגיב מהר לגידול בצורכי המט"ח של ממשלת ישראל. במשך השנים השתנתה אוכלוסיית היעד. בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה פעל הארגון בקרב יהודים, בעיקר בארה"ב, שלהם היה קשר ישיר או עקיף עם השואה באירופה. כיום מרבית המכירות מיועדת ל"דור הבנים" הפועל בעיקר משיקולי תשואה.
 
המאמר בשלמותו כקובץ - PDF