תקציר:

פרמיית הסיכון הגלומה בתשואה על נכס פיננסי היא תוספת לתשואה חסרת הסיכון, תוספת הנדרשת על החזקת נכס שתשואתו הריאלית אינה ודאית. בעבודה זו נאמדות פרמיות סיכון הגלומות בתשואות על נכסים פיננסיים בישראל – איגרות חוב ומניות – באמצעות מודל לתמחור נכסים פיננסיים, CAPM. משנתקבלו אומדנים לפרמיות הסיכון, מחשבים את הפערים בין נכסים שונים בפרמיות הסיכון, ובכלל זה – את פרמיית הסיכון הגלומה בציפיות לאינפלציה לטווחים שונים.
יתרונה של שיטת האמידה המוצגת בעבודה זו הוא שתשואת הנכס חסר הסיכון היא אנדוגנית במודל, בניגוד לשיטה המקובלת, שבה מניחים כי קיים נכס חסר סיכון שתשואתו ידועה.
הממצא העיקרי בעבודה הוא שאומדן פרמיית הסיכון הגלומה בציפיות לאינפלציה לטווח של שנה הוא 0.4 אחוז, ולכן הציפיות לאינפלציה לשנה קדימה נמוכות ב-0.4 אחוז בממוצע מהציפיות כפי שהן נמדדות כיום, בהתעלם מפרמיות הסיכון. יתר על כן, המבנה העתי (term structure) של פרמיית הסיכון הוא בעל שיפוע חיובי פרמיית הסיכון עולה עם הטווח-לפדיון – ולכן הציפיות לאינפלציה לטווחים הארוכים משנה, כפי שהן נמדדות כיום, מוטות כלפי מעלה ביותר מ-0.4 אחוז.

המחקר בשלמותו, כקובץ PDF