תקציר: 

עבודה זו מציגה שיטה ישירה לחישוב המשקלות בסל המטבעות, ללא הנחות מוקדמות לגבי חשיבותו של מטבע כלשהו בסחר. זאת לעומת השיטה המקובלת היום בארץ (וגם בעולם), שעל פיה ההרכב הגיאוגרפי של הסחר משמש בסיס לקביעת החשיבות היחסית של המטבעות השונים, וה"עולם" מחולק באופן שרירותי לחמישה מטבעות.

סל המטבעות הוא כלי של מדיניות שער החליפין לשם מזעור תנודתיות במחירי הסחר (היצוא והיבוא), במונחי המטבע במקומי. על ידי מודל תיאורטי פשוט ניתן להראות, כי היעד של מזעור התנודתיות מושג כשהרכב סל המטבעות משקף את התפלגות מחירי הסחר על פי המתחרים העיקריים. התפלגות המחירים נגזרה בעבודה זו על ידי בחינה ישירה של התפתחות מחירי היצוא ומחירי היבוא של ישראל: חלקם של המתחרים השונים בסחר של ישראל חושב על ידי השוואת מחירי היצוא/היבוא שלה עם מספר מחרים של ארצות הסל.

מהבדיקות האמפיריות עולה כי מחירי היצוא של ארצות הסל הם שהיטיבו להסביר את מחירי הסחר של ישראל. מבדיקת מחירי יצוא הסחורות של ישראל ניתן להסיק כי כ-60 אחוזים מתחרים עם מוצרי ארה"ב, כ-5 אחוזים עם מוצרים יפניים, והיתר- עם מוצרים אירופיים. התפלגות מחירי היבוא היא כ-50 אחוזים ארה"ב, כ-10 אחוזים יפן, והיתר- אירופה. אחד מהרכבים אלה, או קומבינציה של שניהם, ייבחר כהרכב סל המטבעות, בהתאם ליעדים של קובעי המדיניות.

המחקר בשלמותו כקובץ PDF